Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

savit
savit
4551 3a20 500

food-porn-diary:

Dark chocolate tart with blackberries and hazelnut praline [1068x1600]

savit
savit
Im bardziej czegoś chcemy, tym bardziej emocje biorą górę nad rozumem i zamiast budować, zaczynamy psuć.
— Newsweek
savit
Jeśli słuchalibyśmy naszego rozumu, nigdy byśmy się nie zakochali. Nigdy nie przeżylibyśmy przyjaźni. Nigdy nie rozpoczęlibyśmy biznesu, bo bylibyśmy zbyt cyniczni. Ale to nonsens. Za każdym razem trzeba skakać w przepaść i budować skrzydła po drodze.
— Annie Dillard
savit
savit
9969 1ffa 500

tastefullyoffensive:

This kid is going places. (photo via flooid)

savit
savit

twinkletwinkleyoulittlefuck:

thepreciousthing:

adire-adire:

victorysunshine:

goldfish-kisses:

geek-in-a-box:

martiemcfly:

WHY ARENT THERE ADULT-SIZED PLAYGROUNDS

LIKE EVERYTHING IS THE SAME AS A KIDS PLAYGROUND

BUT BIGGER

WHY DO WE NOT HAVE THOSE

theme parks. just. theme parks.

but u have to pay for theme parks

that’s the adult part

son of a bitch

ladies and gentlemen, behold

the St. Louis City Museum:

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Playground for adults and children.

They even serve alcohol.

I know where we’re going guys

savit
savit

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
savit

"Często usiłujemy ukryć nasze uczucia przed tymi, którzy powinni je poznać."

savit
savit
savit
savit
5502 d29e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl